Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Pt11. Programa de suport a la gestió de riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus)


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pt11 inclòs en el Catàleg de Serveis 2023.
Destinataris
Els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut, amb presencia consolidada de mosquit tigre que no disposin de la cartografia de punts de cria en espais públics.
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa, secretari/a o càrrec tècnic/polític facultat.
Quan?
Durant tot el període de vigència del Catàleg.
Temps de tramitació
La presentació d'aquesta sol·licitud dins el termini corresponent genera la seva tramitació i resolució immediata en sentit estimatori, excepte que la sol·licitud no s'ajusti als requisits exigits en l'Annex que regula aquest procediment.
Preu
Aquest és un programa de servei directe finançat integrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.
Canals de tramitació
A través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP)
Canals de tramitació:
Per Internet
La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.

Per poder realitzar la presentació per via telemàtica caldrà que disposeu d'una identitat digital. Algunes de les identitats admeses per realitzar aquest tràmit són les següents:


Podeu accedir al SIMSAP mitjançant el botó del mateix nom que trobareu a la part inferior d’aquesta fitxa.
Període de sol·licitud OBERT