ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits entitats


Sol·licitud de subvenció de suport econòmic als col·legis professionals del sector de la salut de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats formatives en promoció de la salut (FOR)


Descripció

Aquest tràmit permet presentar, en nom d'un col·legi professional, la sol·licitud de subvenció, segons l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona número 56, de 20 de març de 2019.

Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm. 188, de 29 de setembre de 2020.

Destinataris
Poden concórrer a aquesta convocatòria els col·legis professionals tradicionalment lligats a la salut de la demarcació de Girona, és a dir, el de Medecina, el de Farmàcia, el de Psicologia, el d'Infermeria, el de Fisioteràpia, Veterinària, etc. Dins de cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any.
Qui ho pot demanar?
El president de l’entitat o altre càrrec facultat.
Quan?
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP de Girona i finalitzarà el 15 d'octubre de 2020.
Temps de tramitació
Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis i la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució, d'acord amb l’article 45.1.b, de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part superior dreta d’aquesta fitxa] per accedir -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
Període de sol·licitud TANCAT