ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits altres administracions


Sol·licitud de subvenció per a projectes d’atenció i inclusió social d’infants i joves que han migrat sols/es (MENAS)


Descripció

Aquest tràmit permet presentar, en nom de la vostra entitat (vegeu destinataris), la sol·licitud de subvenció per a la financiació de projectes d’atenció i inclusió social d’infants i joves que han migrat sols/es. [+info]

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona número 56, de 20 de març de 2019.

Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm. 84, de 2 de maig de 2019.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els consells comarcals o consorcis de benestar social, i que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria.

L’acreditació d’aquest punt es demostrarà mitjançant la presentació de la declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat.

Qui ho pot demanar?
El president/a o càrrec facultat.
Quan?
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP de Girona i finalitzarà el 21 de maig de 2019.
Temps de tramitació

Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis i la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució d'acord amb l’article 45.1.b, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part superior dreta d’aquesta fitxa] i accedireu -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
Període de sol·licitud TANCAT