Tràmits altres administracions


Pm08f - Programa "Sigues tu", famílies


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pm08f inclòs en el Catàleg de Serveis 2023.
Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona que disposen d’un equipament municipal que els hi presti serveis (per exemple: centre educatiu, centre cívic, biblioteca, punt d’igualtat, etcètera). Els ajuntaments també poden fer la sol·licitud del programa a iniciativa d’altres com, per exemple, a petició de les associacions de famílies dels centres educatius del municipi.
Qui ho pot demanar?
El president/a o càrrec polític facultat.
Quan?
El període de sol·licitud d’aquest programa s’inicia el 29 de novembre i finalitza el 31 d'octubre de 2023.
Temps de tramitació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de tres mesos. Un cop transcorregut el termini per resoldre i no s’hagi notificat la resolució expressa, es considerarà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu d’acord amb el que disposa l'article 24, paràgraf 2n, de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.
Preu
Sense cost per l'ajuntament.
Canals de tramitació:
Per Internet
La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.

Per poder realitzar la presentació per via telemàtica caldrà que disposeu d'una identitat digital. Algunes de les identitats admeses per realitzar aquest tràmit són les següents: