ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC) - Pm13


Descripció
Aquest tràmit permet presentar, en nom del vostre ajuntament (vegeu destinataris), la sol·licitud de subvenció per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local. [+ info]

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona 31, de 13 de febrer de 2019.

Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm. 31, de 14 de febrer de 2020.

Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que disposin d’un consultori local.
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa o càrrec polític facultat.
Quan?
El període de sol·licitud d'aquest programa s'inicia el 15 de febrer i, després del període de suspensió de terminis previst a la disposició addicional tercera del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la crisi sanitària pel COVID-19, que ha estat derogat amb efectes de 1 de juny de 2020 per acord del Consell de Ministres de 19 de maig de 2020, finalitza el dia 10 de juny de 2020.
Temps de tramitació
Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis i la seu electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució d'acord amb l'apartat b de l'article 45.1, de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part superior dreta d’aquesta fitxa] i accedireu -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
Període de sol·licitud TANCAT