ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits entitats


Sol·licitud de subvenció per a la realització d'intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona (SOI)


Descripció
Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud de subvenció -per a la realització d'intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona- a les entitats sense ànim de lucre (vegeu destinataris), que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona les intervencions següents:
  • Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de col·lectius afectats per malalties que generin dependència, que necessitin suport domiciliari i/o cures a llarg termini.
  • Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de col·lectius en situació de vulnerabilitat social i situacions de risc derivades de processos d’envelliment amb malalties associades.
  • Intervencions destinades a donar suport als familiars i/o cuidadors dels col·lectius afectats esmentats en els dos punts anteriors.

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona número 56, de 20 de març de 2019.

Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm. 41, de 28 de febrer de 2020.

Destinataris
Poden accedir a aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona.
Qui ho pot demanar?
El president/a o càrrec facultat.
Quan?
El període de sol·licitud d'aquest programa s'inicia el 29 de febrer i, després del període de suspensió de terminis previst a la disposició addicional tercera del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la crisi sanitària pel COVID-19, que ha estat derogat amb efectes de 1 de juny de 2020 per acord del Consell de Ministres de 19 de maig de 2020, finalitza el dia 30 de juny de 2020.
Temps de tramitació
Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·icituds que s'estableixi en la convocatòria per a cada procediment.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis i la seu electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució d'acord amb l'apartat b de l'article 45.1, de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part superior dreta d’aquesta fitxa] i accedireu -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
Període de sol·licitud TANCAT