ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits entitats


Sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses derivades de l'ús de centres docents d'educació especial (ONLs) (CDEE) - Pm14


Descripció
Aquest tràmit permet presentar, en nom d'una entitat (vegeu destinataris), la sol·licitud de subvenció per finançar les despeses derivades del funcionament i manteniment de centres docents d'educació especial. [+ info]

Podeu consultar les bases, publicades al Butlletí oficial de la província de Girona número 56, de 23 de març de 2021.

La convocatòria es publica al BOP de Girona.

Destinataris
Les entitats que acreditin que el centre docent d'educació especial és de titularitat privada.
Qui ho pot demanar?
El president/a o càrrec facultat.
Quan?
El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Temps de tramitació
Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis i la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució d'acord amb 45.1.b, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part inferior dreta d’aquesta fitxa] i accedireu -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
Període de sol·licitud TANCAT