ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits entitats


Sol·licitud de subvenció per a projectes de projectes de cooperació internacional. (COOP)


Descripció

Aquest tràmit permet presentar, en nom de la vostra entitat (vegeu destinataris), la sol·licitud de subvenció per a la financiació de projectes de cooperació internacional. [+info]

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona núm 109, de 8 de juny de 2020.

Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm. 116, de 17 de juny de 2020.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que son entitats sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, i que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria.

L’acreditació d’aquest punt es demostrarà mitjançant la presentació de la declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat.

Qui ho pot demanar?
El president/a o càrrec facultat.
Quan?
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 2 de juliol de 2020.
Temps de tramitació

Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis i la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució d'acord amb l’article 45.1.b, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part superior dreta d’aquesta fitxa] i accedireu -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
Període de sol·licitud TANCAT