ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits entitats


Sol·licitud de subvenció per a dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat (BiC)


Descripció
Aquest tràmit permet presentar, en nom de les organització sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, la sol·licitud de subvenció.

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona número 56, de 20 de març de 2019

Podeu consultar la convocatòria, publicada al BOP de Girona número 83, de 30 d’abril de 2019

Destinataris
Poden concórrer a aquesta convocatòria les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de lucre d’abast supramunicipal que de forma clara i justificada donin resposta als objectius del programa Benestar i Comunitat que treballin dins del marc d’intervenció proposat. Hauran de tenir seu o delegació a les comarques de Girona i ho hauran d’acreditar mitjançant la presentació de la declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat.
Qui ho pot demanar?
El president de l’entitat o altre càrrec facultat.
Quan?
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria i el seu extracte al BOP de Girona i finalitzarà el 14 de maig de 2019.
Temps de tramitació
Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part superior dreta d’aquesta fitxa] i accedireu -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
Període de sol·licitud TANCAT