ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits entitats


Sol·licitud de subvenció per a activitats de la millora de les condicions i estils de vida (CEV)


Descripció
Aquest tràmit permet presentar, a les entitats sense ànim de lucre (vegeu destinataris), la sol·licitud de Subvenció per a activitats de la millora de les condicions i estils de vida destinades a tota la població, que s'hagin realitzat o tinguin previst realitzar-se a la demarcació de Girona, en el període descrit en la convocatòria. [+ info]

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona número 56, de 20 de març de 2019.

Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm. 83, de 30 d'abril de 2019.

Destinataris
Poden accedir a aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona.
Qui ho pot demanar?
El president/a o càrrec facultat.
Quan?
El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 14 de maig de 2019.
Temps de tramitació
Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis i la seu electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució d'acord amb 45.1.b, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part superior dreta d’aquesta fitxa] i accedireu -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
Període de sol·licitud TANCAT