ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Cessió temporal de desfibril·ladors (DEA) lliures


Descripció

IMPORTANT: Per sol·licitar l'ampliació de la xarxa de desfibril·ladors del vostre municipi, adreceu-vos al tràmit de sol·licitud "Pm05 - Programa Girona, territori cardioprotegit".


Aquest tràmit permet presentar, en nom del vostre ajuntament, la sol·licitud de cessió temporal de desfibril·ladors lliures.

Consulteu el reglament de cessió.

Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa, secretari/a o càrrec tècnic/polític facultat.
Quan?
Durant tot l'any.
Temps de tramitació
Un cop avaluades les sol·licituds, Dipsalut notificarà al concessionari la resolució en un termini màxim de 15 dies, a comptar a partir de la data de presentació de sol·licituds.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimada la seva sol·licitud.
Preu
Gratuït.
Canals de tramitació:
Per Internet: La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.
Cal prémer el botó "Sol·licitud" i accedireu -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
HO PODEU TRAMITAR PER:
Internet
Empleneu la sol·licitud i envieu-la
Sol·licitud