ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ciutadania i empresa


Presentació electrònica de factures - eFACT


Descripció

A partir del 15 de gener de 2015 els proveïdors de Dipsalut que siguin societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d'empresa, i la resta d'entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tenen l'obligació de presentar factures electròniques.

A banda dels obligats anteriors, qualsevol persona, física o jurídica, que hagi de presentar factures a Dipsalut, independentment de l'import, podrà fer-ho en format electrònic.

Abans d'enviar una factura electrònica o en paper a Dipsalut, és requisit imprescindible estar prèviament donat d'alta com a creditor.

En cas de no estar donat d'alta com a creditor o no tenir les dades del compte bancari actualitzades i d'acord amb la factura que es vol enviar, el sistema rebutjarà la factura automàticament.

Les instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Dipsalut les trobareu a l'enllaç següent:  https://seu.dipsalut.cat/altadecreditor.jsp

Pel que fa a les entitats NO relacionades al mencionat article de la Llei 25/2013, a banda de la presentació a través de la Bústia de factures electròniques – eFACT, podran també fer-la a través del tràmit telemàtic Presentació electrònica de factures d’entitats NO incloses a l’art.4 de la Llei 25/2013 o presencialment en el Registre General de Dipsalut.

Destinataris

Entitats, empreses

Societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d'empresa, i la resta d'entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013 Llei 25/2013, de 27 de desembre.
Canals de tramitació:

Com indico el destinatari. CODIS DIR 3

Per tal que la factura electrònica arribi al seu destinatari, és obligatori identificar l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la unitat tramitadora, d'acord amb l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques.

Els codis DIR3 DE Dipsalut són els que es detallen a continuación:

Oficina comptable: LA0000038
Òrgan gestor: LA0000038
Unitat tramitadora: LA0000038

Què es necessita per facturar electrònicament

a) Un programa o una aplicació informàtica que generi factures electròniques
b) Una firma o certificat digital reconegut

Com crear i enviar una factura electrónica

Les factures electròniques han de ser confeccionades d'acord amb les especificacions del format facturae 3.2 i 3.2.1 i signades electrònicament mitjançant un certificat reconegut, les especificacions d'aquest format les podeu trobar a www.facturae.es.

Pas 1. Crear una factura electrònica

Per enviar factures electròniques a través del servei e.FACT, les empreses disposen de les modalitats següents:

Modalitat 1. Es disposa d'un programa o una aplicació informàtica que generi factures electròniques.

Si l'empresa disposa d'una plataforma de serveis de facturació de mercat contractada o de programari propi, sempre que es trobin integrats al concentrador (hub) del servei e.FACT, pot enviar factures i consultar-ne l'estat.

En el supòsit que l'empresa no disposi d'un programari integrat en el servei e.FACT, el proveïdor de la plataforma pot contactar amb el Consorci AOC per sol·licitar-hi la integració i rebre el suport tècnic necessari.

Modalitat 2. No es disposa d'un programa informàtic.

Si l'empresa no disposa d'una aplicació informàtica, existeixen solucions o eines gratuïtes per crear factures electròniques, com per exemple:

 

Pas 2. Enviar una factura electrònica:

Bústia de Factures electròniques (pestanya Enviament de factures)

Com consultar l'estat d'una factura electrònica

Per consultar l'estat de la factura, és molt important que l'empresa aporti la informació de manera exacta dels camps següents: número de factura (tots els dígits), any fiscal, NIF/CIF de l'emissor, CIF del receptor i import total de la factura.

Bústia de Factures electròniques (pestanya Consulteu l'estat)

Documentació

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic

Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques
Accediu a
Accedir a e-FACT