ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ciutadania i empresa


Presentació electrònica de factures - eFACT


Descripció

A partir del 15 de gener de 2015 estan obligades a l'expedició i presentació de la factura electrònica al punt general d'entrada de l’Organisme, les entitats de l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable, que tot seguit es detallen:

  1. Societats anònimes
  2. Societats de responsabilitat limitada
  3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola
  4. Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
  5. Unions temporals d’empreses
  6. Agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.

A partir del dia 1 de gener de 2016, amb l’entrada en vigor del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2016 i, d’acord amb la base d’execució 24a., desapareix l’exempció en virtut de la qual estaven excloses de tramitació electrònica les factures d’import igual o inferior a 5.000,00 € (IVA inclòs).

Així doncs, totes les entitats definides a l’article 4 de la Llei 25/2013 estan obligades a presentar les factures en format electrònic, sigui quin sigui el seu import. En aquest sentit, caldrà tramitar-les obligatòriament accedint a la Bústia de factures electròniques – eFACT.


Pel que fa a les entitats NO relacionades al mencionat article de la Llei 25/2013, a banda de la presentació a través de la Bústia de factures electròniques – eFACT, podran també fer-la a través del tràmit telemàtic Presentació electrònica de factures d’entitats NO incloses a l’art.4 de la Llei 25/2013 o presencialment en el Registre General de Dipsalut.

Destinataris
Els proveïdors de Dipsalut que hagin estat donats d'alta mitjançant la fitxa de creditor.
Qui ho pot demanar?
El representant de l'entitat o persona delegada.
Quan?
El proveïdor disposa de 30 dies naturals des de la data de lliurament efectiu del subministrament o de la prestació del servei per a la presentació de la factura.
Temps de tramitació
A partir de la recepció de la factura, Dipsalut disposarà de 30 dies naturals per verificar i acceptar els béns o serveis prestats, o bé justificar i notificar el seu rebuig. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la comptabilització de la factura.
Preu
Gratuit
Canals de tramitació:
Per Internet: cal accedir a l'enllaç Bústia de factures electròniques – eFACT

Informació addicional (Codis DIR3):

LA0000038 O.A. Salut Pública de la Diputació de Girona

Informació sobre la factura electrònica:

Servei de suport tècnic eFACT:

Si teniu dubtes o necessiteu qualsevol aclariment en relació a l´e-FACT, el Consorci d´ Administració Oberta de Catalunya (AOC) posa a la disposició de les empreses el servei de suport tècnic:

Correu-e: efact@aoc.cat
Telèfon: 902 013 448

Accediu a
Accedir a e-FACT