ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ciutadania i empresa


Presentació electrònica de factures - eFACT


Descripció

A partir del 15 de gener de 2015 estan obligades a l'expedició i presentació de la factura electrònica al punt general d'entrada de l’Organisme, les entitats de l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable, que tot seguit es detallen:

  a) Societats anònimes;
  b) Societats de responsabilitat limitada;
  c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
  d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
  e) Unions temporals d’empreses;
  f) Agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.

A partir del dia 1 de gener de 2016, amb l’entrada en vigor del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2016 i, d’acord amb la base d’execució 24a., desapareix l’exempció en virtut de la qual estaven excloses de tramitació electrònica les factures d’import igual o inferior a 5.000,00 € (IVA inclòs).

Així doncs, totes les entitats definides a l’article 4 de la Llei 25/2013 estan obligades a presentar les factures en format electrònic, sigui quin sigui el seu import. En aquest sentit, caldrà tramitar-les obligatòriament accedint a la Bústia de factures electròniques – eFACT.Pel que fa a les entitats NO relacionades al mencionat article de la Llei 25/2013, a banda de la presentació a través de la Bústia de factures electròniques – eFACT, podran també fer-la a través del tràmit telemàtic Presentació electrònica de factures d’entitats NO incloses a l’art.4 de la Llei 25/2013 o presencialment en el Registre General de Dipsalut.

Destinataris
Els proveïdors de Dipsalut que hagin estat donats d'alta mitjançant la fitxa de creditor.
Qui ho pot demanar?
El representant de l'entitat o persona delegada.
Quan?
El proveïdor disposa de 30 dies naturals des de la data de lliurament efectiu del subministrament o de la prestació del servei per a la presentació de la factura.
Temps de tramitació
A partir de la recepció de la factura, Dipsalut disposarà de 30 dies naturals per verificar i acceptar els béns o serveis prestats, o bé justificar i notificar el seu rebuig. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la comptabilització de la factura.
Preu
Gratuit
Canals de tramitació:
Per Internet: cal accedir a l'enllaç Bústia de factures electròniques – eFACT
Informació addicional (Codis DIR3):
LA0000038 O.A. Salut Pública de la Diputació de Girona
Informació sobre la factura electrònica:
Servei de suport tècnic eFACT:
Si teniu dubtes o necessiteu qualsevol aclariment en relació a l´e-FACT, el Consorci d´ Administració Oberta de Catalunya (AOC) posa a la disposició de les empreses el servei de suport tècnic:
Correu-e: efact@aoc.cat
Telèfon: 902 013 448
Accediu a