ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Pt05. Programa d'avaluació de la salubritat de les piscines d'ús públic


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pt05 inclòs en el Catàleg de Serveis 2020.
Destinataris
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa, secretari/a o càrrec tècnic/polític facultat.
Quan?
El període de sol·licitud d'aquest programa s'inicia el 3 de març i, després del període de suspensió de terminis previst a la disposició addicional tercera del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la crisi sanitària pel COVID-19, que ha estat derogat amb efectes de 1 de juny de 2020 per acord del Consell de Ministres de 19 de maig de 2020, finalitza el dia 19 de juny de 2020.
Temps de tramitació
La presentació d'aquesta sol·licitud dins el termini corresponent genera la seva tramitació i resolució immediata en sentit estimatori, excepte que la sol·licitud no s'ajusti als requisits exigits en l'Annex que regula aquest procediment.
Preu
Aquest és un programa de servei directe finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.

El cost de referència de cada actuació és de 165 euros.
Canals de tramitació
A través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP)
Canals de tramitació:
Per Internet: La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.
Podeu accedir al SIMSAP mitjançant el botó del mateix nom que trobareu a la part inferior d’aquesta fitxa.
Període de sol·licitud TANCAT