ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Sol·licitud programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07)


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pm07 inclòs en el Catàleg de Serveis 2020.

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona, núm. 56, de 20 de març de 2019.

Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm. 27, de 10 de febrer de 2021.

Destinataris
El programa està dirigit als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar, en els seus respectius municipis, activitats de promoció de la salut.
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa o càrrec polític facultat.
Quan?
El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria i el seu extracte al BOP de Girona i finalitzarà el dia 23 de març de 2021.
Temps de tramitació
Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis i la Seu Electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució d'acord amb 45.1.b, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part superior dreta d’aquesta fitxa] per accedir -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
HO PODEU TRAMITAR PER:
Internet
Empleneu la sol·licitud i envieu-la
Sol·licitud