Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Sol·licitud programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07)


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pm07 inclòs en el Catàleg de Serveis 2023.

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona, número 17, de 25 de gener de 2023.

Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm. 34, de 17 de febrer de 2023.

Podeu consultar convocatòria completa publicada en el e-tauler de Dipsalut.

Destinataris
El programa està dirigit als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar, en els seus respectius municipis, activitats de promoció de la salut.
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa o càrrec polític facultat.
Quan?
El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria i el seu extracte al BOP de Girona i finalitzarà el dia 16 de març de 2023.
Temps de tramitació
Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis i la Seu Electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució d'acord amb 45.1.b, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Canals de tramitació:
Per Internet
Per poder realitzar la presentació per via telemàtica caldrà que disposeu d'una identitat digital. Algunes de les identitats admeses per realitzar aquest tràmit són les següents:


Període de sol·licitud TANCAT