ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de platges (Pt08)


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pt08 inclòs en el Catàleg de Serveis 2022.

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona número 31, de 13 de febrer de 2019

La convocatòria es publica al BOP de Girona

Destinataris
Tots els ajuntaments del litoral gironí adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa o càrrec polític facultat.
Quan?
El període de sol·licitud d’aquest programa comença l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP.
Temps de tramitació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de sis mesos. Un cop transcorregut el termini per resoldre i no s'hagi notificat la resolució expressa, es considerarà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.
Preu
Aquest és un programa de suport econòmic.
Canals de tramitació:
Per Internet: La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.
Període de sol·licitud TANCAT