ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10)


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pt10 inclòs en el Catàleg de Serveis 2020.

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona número 31, de 13 de febrer de 2018

Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm. 41, de 28 de febrer de 2020.

Destinataris
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona, adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar, en els seus respectius municipis, actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes.
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa o càrrec polític facultat.
Quan?
El període de sol·licitud d'aquest programa s'inicia el 29 de febrer i, després del període de suspensió de terminis previst a la disposició addicional tercera del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la crisi sanitària pel COVID-19, que ha estat derogat amb efectes de 1 de juny de 2020 per acord del Consell de Ministres de 19 de maig de 2020, finalitza el dia 30 de juny de 2020.
Temps de tramitació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de sis mesos. Un cop transcorregut el termini per resoldre i no s'hagi notificat la resolució expressa, es considerarà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.
Preu
Aquest és un programa de suport econòmic.
Canals de tramitació:
Per Internet: La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.
Període de sol·licitud TANCAT