ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10)


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pt10 inclòs en el Catàleg de Serveis 2022.

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona número 51, de 15 de març de 2022.

Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm. 54, de 18 de març de 2022.

Destinataris
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona, adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar, en els seus respectius municipis, actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes.
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa o càrrec polític facultat.
Quan?
El període de sol·licitud d’aquest programa comença l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP i finalitza el dia 19 d'abril de 2021.
Temps de tramitació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de sis mesos. Un cop transcorregut el termini per resoldre i no s'hagi notificat la resolució expressa, es considerarà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.
Preu
Aquest és un programa de suport econòmic.
Canals de tramitació:
Per Internet: La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.
Període de sol·licitud TANCAT