ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Programa de suport econòmic per al servei de socorrisme a les piscines municipals de titularitat i/o gestió municipal (Pt15)


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pt15 inclòs en el Catàleg de Serveis 2022.

Podeu consultar les bases, publicades al Butlletí oficial de la província de Girona número 56, de 23 de març de 2021.

La convocatòria es publica al BOP de Girona.

Destinataris
Tots els ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa o càrrec polític facultat.
Quan?
El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Temps de tramitació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de sis mesos. Un cop transcorregut el termini per resoldre i no s'hagi notificat la resolució expressa, es considerarà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.
Preu
Aquest és un programa de suport econòmic.
Canals de tramitació:
Per Internet: La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.
Període de sol·licitud TANCAT