ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Sol·licitud per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari d’equipaments municipals on es dugui a terme formació de persones adultes (ADU) - Pm14


Descripció
Aquest tràmit permet presentar, en nom del vostre ajuntament (vegeu destinataris), la sol·licitud de subvenció per finançar les despeses derivades del funcionament i manteniment de centres docents de formació d'adults. [+ info]

Podeu consultar les bases, publicades al Butlletí oficial de la província de Girona número 31, de 13 de febrer de 2019.

Pendent de convocatòria

Destinataris
Els ajuntaments de la demarcació de Girona i que acreditin que el centre docent d'adults és de titularitat municipal d'acord amb l'annex A de la sol·licitud de la subvenció.
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa o càrrec polític facultat.
Quan?
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia que determini la corresponent convocatòria.
Temps de tramitació
Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis i la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució d'acord amb 45.1.b, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part superior dreta d’aquesta fitxa] i accedireu -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
Període de sol·licitud TANCAT