ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Sol·licitud de subvenció per a projectes d’atenció i inclusió social d’infants i joves que han migrat sols/es (MENORS)


Descripció

Aquest tràmit permet presentar, en nom de la vostra entitat (vegeu destinataris), la sol·licitud de subvenció per a la financiació de projectes d’atenció i inclusió social d’infants i joves que han migrat sols/es. [+info]

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona número 56, de 20 de març de 2019.

Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm. 84, de 2 de maig de 2019.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els ajuntaments, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria.

L’acreditació d’aquest punt es demostrarà mitjançant la presentació del projecte.

Qui ho pot demanar?
El president/a o càrrec facultat.
Quan?
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP de Girona i finalitzarà el 21 de maig de 2019.
Temps de tramitació

Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis i la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució d'acord amb l’article 45.1.b, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Canals de tramitació:
Per Internet: cal prémer el botó "Sol·licitud" [a la part superior dreta d’aquesta fitxa] i accedireu -amb el corresponent certificat digital- al formulari de sol·licitud que cal emplenar i registrar per via telemàtica.
Període de sol·licitud TANCAT