ATENCIÓ!
Per fer qualsevol tràmit electrònic, necessiteu el programa AutoFirma.
Us el podeu descarregar des d'aquí.

Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis


Pt09. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils


Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el programa Pt09 inclòs en el Catàleg de Serveis 2020.
Destinataris
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Qui ho pot demanar?
L'alcalde/ssa, secretari/a o càrrec tècnic/polític facultat.
Quan?
El període de sol·licitud d’aquest programa s’inicia el 3 de desembre de 2019 i finalitza el 19 de desembre de 2019.
Temps de tramitació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de tres mesos. Un cop transcorregut el termini per resoldre i no s’hagi notificat la resolució expressa, es considerarà estimada la sol·licitud per silenci administratiu.
Preu
Aquest és un programa de servei directe cofinançat per Dipsalut i els ajuntaments a través d’una taxa variable en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’actuacions sol·licitades. Podeu consultar-ne els imports a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils al web de Dipsalut (www.dipsalut.cat).

El cost de referència de cada actuació del programa és de 180€. En funció de la població del municipi i del nombre d’actuacions sol·licitades, Dipsalut en finança entre un 90% i un 30%.
Canals de tramitació
A través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP)
Canals de tramitació:
Per Internet: La sol·licitud d'aquest programa només es pot presentar per via electrònica per part dels interessats, d'acord amb allò previst a l'article 14.2 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.
Podeu accedir al SIMSAP mitjançant el botó del mateix nom que trobareu a la part inferior d’aquesta fitxa.
Període de sol·licitud TANCAT