Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a Dipsalut


 1. Presentació electrònica*
  1. Descarregar model de fitxa de creditor.
  2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
  3. Validar les dades bancàries. Per a la validació es pot fer servir una de les formes següents:
   • Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l'entitat bancària abans de la signatura electrònica** del document per part del creditor.
   • Mitjançant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte signat electrònicament per l'entitat bancària.
   • Marcant la casella d'autorització a la fitxa de creditor (aquest supòsit només és vàlid per a persones físiques).
  4. Signar la fitxa de creditor electrònicament.
  5. Presentar la fitxa de creditor per mitjans electrònics.
 2. Presencialment (opció vàlida únicament per a persones físiques que no optin per la presentació electrònica)
  1. Descarregar el model de fitxa de creditor.
  2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
  3. Validar les dades bancàries, amb la firma i el segell de l'entitat bancària.
  4. Signar la fitxa de creditor.
  5. Presentar la fitxa de creditor al Registre General de la Dipsalut (c/Pic de Peguera, 15). La persona que hi comparegui s'haurà d'identificar amb el DNI.

* És obligatori adjuntar el NIF. Quan es tracti de persones jurídiques, ha de contenir el codi segur de verificació de l'AEAT.

** Consulteu els sistemes de signatura electrònica acceptats.