Estructura i certificats digitals

Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://seu.dipsalut.cat. Dipsalut es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça. També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica les següents adreces i els corresponents certificats:

Tràmits electrònics

URL: https://seu.dipsalut.cat Emès per a : Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona Emès per: Agència Catalana de Certificació Tipus certificat: CDS-1_SENM_EV : Certificat dispositiu servidor segur

SIMSAP

URL: https://simsap.dipsalut.cat Emès per a : Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona Emès per: Agència Catalana de Certificació Tipus certificat: CDS-1 : Certificat dispositiu servidor segur

Dipsalut també reconeix com a pròpies i integrants de la Seu Electrònica, tot i que no son dins dels seus dominis, les adreces i certificats següents:

Tramits interadministratius

URL: https://idp.eacat.net/Logon.aspx?providerID=EACATPL Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) Emès per: Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) Tipus certificat: CDS-1: Certificat de dispositiu servidor segur

Perfil del Contractant

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut Emès per a: Generalitat de Catalunya Emès per: Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) Tipus certificat: Certificat de seu electrònica conforme amb la llei 11/2007, de classe 1 i nivell mig.

Notificacions electròniques

URL: https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=8001763034&codiDepartament=8001763034 Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) Emès per: Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) Tipus certificat: CDS-1: Certificat de dispositiu servidor segur

Factures electròniques

URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=166 Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) Emès per: Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) Tipus certificat: CDS-1: Certificat de dispositiu servidor segur

Tauler electrònic

URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8001763034 Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) Emès per: Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) Tipus certificat: CDS-1: Certificat de dispositiu servidor segur

Sistemes de signatura digital acceptats

Dipsalut admet, en les seves relacions per mitjans electrònics, sistemes de signatura electrònica conformes a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica i adequats per garantir la identificació dels participants, i si escau, l'autenticitat i integritat dels documents electrònics. Les persones físiques poden fer servir, en tot cas, els sistemes de signatura electrònica incorporats en el Document Nacional d'Identitat electrònic (DNI-e) i podran emprar el certificat idCAT emès per CATCert. Les administracions públiques catalanes podran utilitzar qualsevol dels certificats que emet CATCert. Les persones jurídiques, entitats privades, etc... podran utilitzar qualsevol dels certificats classificats per CATCert, FNMT, Camerfirma o Firma Profesional.

Segells electrònics d'òrgan emprats

Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats a DIPSALUT s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

  • Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el registre d'entrada i sortida.